கணேஷ பஞ்சரத்தினம்
Ganesh Pancharatna Tamil
ஸ்ரீ மஹா கணேஷ பஞ்சரத்தினம்

முதா கராத்த மோதகம் ஸதா விமுக்தி ஸாதகம்
களாதராவதம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம்
அனாயகைக நாயகம் வினாசி தேப தைத்யகம்
நனதாசுபாசு நாசகம் நமாமி தம் வினாயகம்  1

நதேதராதி பீகரம் நவோதிதார்க பாஸ்வரம்
நமத்ஸுராரி நிர்ஜரம் நதாதிகாபதுத்தரம்
ஸுரேஸ்வரம் நிதீஸ்வரம் கஜேஸ்வரம் கணேஸ்வரம்
மஹேஸ்வரம் தமாஸ்ரயே பராத்பரம் நிரன்தரம் 2

ஸமஸ்த லோக சங்கரம் நிரஸ்த தைத்ய குஞ்ஜரம்
தரேதரோதரம் வரம் வரேப வக்த்ரமக்ஷரம்
கிருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யஸ்கரம்
மனஸ்கரம் நமஸ்க்ருதாம் நமஸ்கரோமி பாஸ்வரம்  3

அகிஞ்சனார்தி மார்ஜனம் சிரன்தனோக்தி பாஜனம்
புராரி பூர்வ நன்தனம் ஸுராரி கர்வ சர்வணம்
ப்ரபஞ்ச நாஷ பீஷணம் தனஞ்ஜயாதி பூஷணம்
கபோல தானவாரணம் பஜே புராண வாரணம்  4

நிதான்த கான்தி தன்த கான்தி மன்த கான்தி காத்மஜம்
அசின்த்ய ரூபமன்த ஹீன மன்தராய க்ருன்தனம்
ஹிருதன்தரே நிரன்தரம் வஸன்தமேவ யோகினாம்
தமேகதன்தமேவ தம் விசின்தயாமி ஸன்ததம்  5

மஹாகணேச பஞ்சரத்னமாதரேண யோந்வஹம்
ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதகே ஹிருதி ஸ்மரன் கணே ஸ்வரம்
அரோகதாமதோஷதாம் ஸுஸாஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம்
ஸமாஹிதாயு ரஷ்டபூதி மப்யுபைதி ஸோ‌சிராத்

For Sanskrit and Hindi Bhajans visit
Welcome to Bhajanspedia/Tamil
An Enclyclopedia of lyrics of bhajans - a modern wiki for bhajans!

You too can contribute lyrics in Tamil and English of bhajans, mantras, slokas and devotional songs in Tamil.

Become a member for free to contribute lyrics of bhajans and devotional songs.

Click login (on top right) to join as a member.
Comments
All comments.
Comments