கணேஷ ஸ்லோகம்

சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும்
சசி வர்ணம் சதுர்புஜம்
பிரசன்ன வதனம் தியாயேத்
சர்வ விக்ன உப சாந்தியே

For Sanskrit and Hindi Bhajans visit
Welcome to Bhajanspedia/Tamil
An Enclyclopedia of lyrics of bhajans - a modern wiki for bhajans!

You too can contribute lyrics in Tamil and English of bhajans, mantras, slokas and devotional songs in Tamil.

Become a member for free to contribute lyrics of bhajans and devotional songs.

Click login (on top right) to join as a member.
Comments
All comments.
Comments